QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI , MOTIVATIONAL QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI,INSPIRATIONAL QUOTES BY SANDEEP MAHESHWARI

"IS DUNIYA MEIN GREATEST VYAKTI BO HAI JO
APNE KAM MEIN PURA 100% LAGA DETA HAI"